The Chicago Athenaeum BACK TO HOMEPAGE >
Good Design
Bionomics Chef Cutlery 2014
Bionomics Chef Cutlery 2014

Designers: Archistrial+Jikko, Archistrial Design, Tacoma, Washington, USA
Manufacturer: Jikko, Sakai, JapanĀ 
BACK TO LIST
Good Design
The Chicago Athenaeum | 601 South Prospect Street
Galena, Illinois 61036, USA | Tel: 815/777-4444 | Fax: 815/777-2471
E-mail: curatorial@chicagoathenaeum.org